کل نتایج: 1
1396/2/23    2017-05-13
pray
کاربرد ها
گاهی در زندگی، با افرادی مواجه می شویم که هر چند چهره و فیزیک بدنی و لباسشان تفاوت چندانی با بقیه انسان ها ندارد، اما آنها از صدای خوش و متمایز با دیگران برخوردار ...