کل نتایج: 7
1396/11/19    2018-02-08
تیم تولید محتوای نیک طنین
آموزش , راهنما
در این نوشته، راهنمای فعال کردن قابلیت خاموشی گروه را آموزش می دهیم. اگر در مورد قابلیت تعریف خاموشی مکرر اطلاعاتی ندارید به نوشته تعیین چند برنامه خاموشی خودکار گروه تلگرام مراجعه کنید. ...
1396/10/6    2017-12-27
تیم تولید محتوای نیک طنین
آموزش , راهنما
شیوه اضافه کردن ربات به کانال با اضافه کردن ربات به گروه متفاوت است. در این آموزش سعی داریم اضافه کردن ربات به کانال را به صورت تصویری و گام به گام آموزش ...