کل نتایج: 1
1396/5/23    2017-08-14
تیم تولید محتوای نیک طنین
عمومی
بات ها چه می کنند؟ یکی از بزرگترین چالش ها برای تشخیص بات در رسانه های اجتماعی، درک کاری است که بات های اجتماعی می توانند انجام دهند. بات ...